Konferencja "Sztuczna inteligencja"

  • Termin: 17 maja 2023 r.
  • Formuła: stacjonarna + transmisja
  • Miejsce: CN Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa (Centrum konferencyjne)
  • Organizatorzy: Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka, prowadzona przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (projekt Rady Sektorowej finansowaney jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)

Prace nad technologią i wykorzystaniem sztucznej inteligencji ostatnio bardzo przyspieszyły. Stało się to za sprawą dwóch istotnych czynników. Pierwszy to dane, których obfitość można łatwo pozyskać z rozmaitych źródeł i w miarę tanio przechowywać oraz przetwarzać. Drugim czynnikiem są algorytmy rozwinięte na tyle, że pozwalają z danych wydobyć informacje, które bez nich pozostałyby niezauważone. Tym właśnie tematom poświęcamy dwa pierwsze panele Konferencji.

Okazało się też, że AI znakomicie przydaje się w wielu, często całkiem nieoczekiwanych obszarach. Ale przy tym stwarza nowe problemy, do rozwiązania których potrzebne są rządowe strategie oraz mobilizacja ekspertów z innych dziedzin, jak choćby prawa i etyki. Zagadnienia te będą dyskutowane w drugiej części Konferencji.

Bloki tematyczne

ZNACZENIE ALGORYTMÓW DLA POSTĘPÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Trudno znaleźć dziedzinę życia, która –  w większym czy mniejszym stopniu – nie uległaby jeszcze informatyzacji. Przed nami jednak kolejna fala rewolucji cyfrowej: dziś oprogramowanie wchłaniane jest z kolei przez sztuczną inteligencję (AI). Czym właściwie – jeśli czymkolwiek – różni się AI od tradycyjnej informatyki i „zwykłego” oprogramowania? W tym bloku konferencyjnym spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, wskazując na kilka cech, które czynią ten obszar badań i zastosowań odrębnym, a w pewnym sensie unikalnym.

Przybliżymy słuchaczom między innymi algorytmy wykorzystywane we wszechobecnych dziś głębokich sieciach neuronowych, stojących m.in. za wielkimi modelami języka, o których coraz częściej czytamy na pierwszych stronach gazet.  Przedstawimy też zupełnie inne podejścia, w tym metody syntezy programów, w których algorytmy AI generują programy — czyli inne algorytmy. Cechą wspólną wszystkich tych podejść jest zdolność do adaptacji do danych i problemów, które są przed nimi stawiane – w ten sposób wpisują się one w szeroko rozumiane uczenie maszynowe, stanowiące dziś najważniejszą gałąź sztucznej inteligencji.

To właśnie takimi podejściami udaje się dziś skutecznie rozwiązywać wiele problemów praktycznych, np. diagnostykę niektórych anomalii i chorób w medycynie, skuteczniejsze prognozowanie zjawisk klimatycznych, czy automatyczne tłumaczenie języka naturalnego. W bloku omówimy te i inne dziedziny zastosowań, wyzwania związane z projektowaniem i testowaniem algorytmów, implikacje praktyczne i społeczne tych wyzwań oraz kierunki ich dalszego rozwoju.

KLUCZOWA ROLA DANYCH W ZASTOSOWANIACH SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Analiza dużych zbiorów danych (Big Data) jest podstawą do rozwoju sztucznej inteligencji, gdyż każdy model jest co najwyżej tak dobry, jak dane użyte do jego wytrenowania. Współczesne aplikacje wytwarzają, przechowują, analizują i przetwarzają dane rozmaitego typu, rozmiaru, formatu i o różnym stopniu skomplikowania. Szczególnie ciekawe a zarazem będące wyzwaniem dla współczesnej informatyki są dane wykorzystywane przez naukowców, od fizyki po medycynę, ale również w przemyśle informatycznym – wszędzie gdzie sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę.

Tematem prezentacji oraz dyskusji w panelu będzie odpowiedź na pytania o rolę danych w rozwoju metod sztucznej inteligencji na przykładzie prowadzonych obecnie projektów naukowych w świecie akademickim oraz prac rozwojowych w przemyśle. Zastanowimy się jakie są obecnie największe wyzwania z perspektywy danych dla informatyki i sztucznej inteligencji, jakie zagrożenia mogą nas spotkać oraz jakie są najnowsze pomysły na rozwiązywanie tych problemów.

ASPEKTY ETYCZNE I PRAWNE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Czy sztuczna inteligencja pomoże ludzkości, czy będzie służyła tylko garstce uprzywilejowanych spychając całą resztę do roli pariasów? Czy strategie rozwoju AI będą wyznaczały państwa lub organizacje międzynarodowe, a może firmy BigTechu zorientowane wyłącznie na zysk? W jaki sposób sztuczną inteligencje będą wykorzystywały dyktatury do jeszcze ściślejszej kontroli i ograniczenia praw obywatelskich? Jak uniknąć uprzedzeń w działaniu sztucznej inteligencji – wynikających z określonego zestawu dostarczanych danych? Czy powstaną maszyny mające osąd etyczny? Czy robotom będą przysługiwały prawa, podobnie jak te stosujące się do ludzi lub zwierząt?  Kto będzie prawnie i moralnie odpowiedzialny za działanie maszyn i ewentualne szkody przez nie wyrządzone? Czy rozwój sztucznej inteligencji pogłębi rozpad więzi społecznych, oferując jeszcze silniejsze zanurzenie w świecie cyfrowym i pseudo-relacje z maszynami?

To tylko niektóre z pytań etycznych, na które postaramy się odpowiedzieć podczas tego bloku konferencji. Poza tym rozważymy także aspekty kognitywistyczne sztucznej inteligencji – porównamy sposób przetwarzania informacji przez ludzi i maszyny.

PRZYSZŁOŚĆ AI – STRATEGIE ROZWOJU

Wyzwania, które już teraz stoją przed nami w kontekście sztucznej inteligencji to: wyjaśnialność, omylność, moralność, precyzyjne określenie celów dla AI. W tej chwili nie zawsze jesteśmy w stanie ustalić, w jaki sposób algorytmy uczenia maszynowego doszły do określonych rozwiązań. Przypomina to sytuację czarnej skrzynki – w której znamy tylko dane wejściowe i wyjściowe. Powstają pytania – kto będzie odpowiadał za błędy, które wynikną z działania sztucznej inteligencji, a także – jak zapewnić jej etyczne wykorzystanie? Kluczowe jest określenie tego, co chcemy uzyskać za pomocą AI – czy planujemy zwiększyć wydajność gospodarki, ograniczyć czas pracy ludzi, podejmować lepsze decyzje strategiczne?

Po uruchomieniu narzędzi typu ChatGPT czy Designs.ai trwają dyskusje dotyczące praw autorskich do utworów stworzonych przez sztuczną inteligencję. Póki co – w prawodawstwie twórcą może być wyłącznie człowiek.

W przyszłości sporym wyzwaniem będzie rozróżnienie wytworów ludzkiej i maszynowej inteligencji. Już teraz musimy się także zastanowić nad czekającymi nas zmianami na rynku pracy. Niektóre z zawodów zapewne znikną, inne staną się mało popularne, a na ich miejsce powstaną nowe profesje. Bardzo istotną kwestią będzie także poradzenie sobie z autonomią AI i efektami jej działania w przypadku systemów samoewoluujących.

2022: Frankenstein, czyli Współczesny Prometeusz

Krótkie wprowadzenie do gradualnych zmian w sposobach interakcji człowieka z informacją od 1945 roku do czasów obecnych. Szczególny nacisk położony zostanie na obszar narzędzi i kompetencji ludzkich w zmieniającym się krajobrazie współczesnego środowiska pracy, którego elementy coraz częściej i coraz aktywniej opierają się na modelach sztucznej inteligencji.

Program

9:00-9:30 rejestracja, powitalna kawa
9:30-9:55 otwarcie konferencji
9:55-11:00
ZNACZENIE ALGORYTMÓW DLA POSTĘPÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

WYKŁAD
prof. Krzysztof Krawiec
(Politechnika Poznańska)

PANEL DYSKUSYJNY
prof. Marcin Kurdziel (Akademia Górniczo-Hutnicza)
prof. Żaneta Świderska-Chadaj (Politechnika Warszawska)
Jarosław Kwiecień (CTO w Cancer Center)

 

11:00-12:05

KLUCZOWA ROLA DANYCH W ZASTOSOWANIACH SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

WYKŁAD
prof. Maciej Malawski (Sano Centre for Computational Medicine i AGH Kraków)

PANEL DYSKUSYJNY
dr Agnieszka Siennicka (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
Marcin Sieprawski (Head of Big Data Lab, Software Mind)
prof. Artur Kalinowski (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)
Jolanta Malak (Fortinet)

12:05-12:30 przerwa kawowa
12:30-12:33 otwarcie drugiej części konferencji
12:33-13:35
ASPEKTY ETYCZNE I PRAWNE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

WYKŁAD
ks. prof. Wojciech Grygiel
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

PANEL DYSKUSYJNY
prof.  Joanna Czaplińska
 (Uniwersytet Opolski)
dr Katarzyna Biczysko-Pudełko (Uniwersytet Opolski)
dr Joanna Średnicka (Game Changers Academy)
Jacek Łęgiewicz (Samsung Electronics Polska, wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji)

13:35-14:35
PRZYSZŁOŚĆ AI – STRATEGIE ROZWOJU

WYKŁAD
prof. Paweł Kasprowski
(Politechnika Śląska)

PANEL DYSKUSYJNY
mec. Robert Kroplewski (Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów)
prof. Wojciech Kempa (Politechnika Śląska)
dr Marcin Rojszczak (Politechnika Warszawska)
prof. Michał Baczyński (Uniwersytet Śląski)

14:35-15:35
2022: Frankenstein, czyli Współczesny Prometeusz

WYKŁADdr inż. Paweł Ksieniewicz (Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej)

PANEL DYSKUSYJNY
Tomasz Klekowski(Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji-Informatyka/Akademia im. Leona Koźmińskiego)
dr Joanna Mazur (DELab – Digital Economy Lab Uniwersytet Warszawski)
dr inż. Paweł Ksieniewicz (Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej)
dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior (Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji-Informatyka/SoDA – Organizacja Pracodawców Usług IT)
dr hab. inż. Tomasz Trzciński (chief scientist Tooploox/Lider Grupy Badawczej IDEAS NCBR, prof. Politechniki Warszawskiej)

15:35-15:45 zamknięcie wydarzenia

Prelegenci

Uniwersytet Śląski

prof. Michał Baczyński

Uzyskał tytuł zawodowy magistra z matematyki i stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka (z wyróżnieniem) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odpowiednio, w 1995 i 2000 roku. W 2010 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w Instytucie Badań Systemowych PAN w Warszawie. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 21 września 2020 r. otrzymał tytuł profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.
Jest współautorem monografii naukowej pt. Fuzzy Implications (Springer, 2008) oraz autorem i współautorem ponad 40 artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach międzynarodowych. Jest także stałym recenzentem wielu cenionych czasopism międzynarodowych oraz członkiem komitetów naukowych szeregu konferencji międzynarodowych. Wyniki swoich prac badawczych prezentował na ponad 90 konferencjach naukowych, m.in. FUZZ-IEEE, EUSFLAT, IPMU, QLSC, FSTA i AGOP.
Prof. Michał Baczyński jest aktualnie Prezesem Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM) oraz sekretarzem Polskiego Towarzystwa Zbiorów Rozmytych (POLFUZZ). Ponadto jest członkiem następujących stowarzyszeń naukowych: IEEE Computational Intelligence Society (IEEE CIS), European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT), International Fuzzy Systems Association (IFSA), Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji (PSSI) oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI).
Prof. Michał Baczyński od 1 października 1995 roku pracuje nieprzerwanie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie aktualnie pełni funkcję prodziekana Szkoły Doktorskiej UŚ. Naukowo zajmuje się podstawami matematycznymi systemów inteligentnych, w tym przede wszystkim systemów rozmytych. Bada nowoczesne metody i algorytmy agregacji informacji homogenicznej i niehomogenicznej oraz ich zastosowania w technologii informatycznej. Jego głównym przedmiotem zainteresowań naukowych są spójniki wielowartościowe stosowane w wielu różnych dziedzinach informatyki, w tym w algorytmach stosowanych w obliczeniach inteligentnych.
Uniwersytet Opolski

dr Katarzyna Biczysko-Pudełko

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego. Współpracownik Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii Uniwersytetu Opolskiego, członek konsorcjum LegalEngineering oraz LegalHackers.
Autorka monografii oraz artykułów poświęconych zagadnieniu prawa nowych technologii.
Uniwersytet Opolski

prof. Joanna Czaplińska

Bohemistka, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk o Literaturze na Uniwersytecie Opolskim. Autorka trzech monografii naukowych, w tym "Dziedzictwo robota. Współczesna czeska fantastyka naukowa" oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Przekładała także na język polski czeską literaturę sci-fi. Jej zainteresowania naukowe dotyczą współczesnej literatury czeskiej, popkultury oraz literatury i filmów sci-fi.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. prof. Wojciech P. Grygiel

Profesor uczelni w Katedrze Filozofii Przyrody Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, profesor uczelni na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia oraz doktor chemii. Jest autorem kilkudziesięciu oryginalnych publikacji naukowych z zakresu filozofii nauki, filozofii fizyki, kognitywistyki (w szczególności religioznawstwa kognitywnego) oraz relacji pomiędzy nauką i teologią. W zakresie filozofii fizyki jego obecne prace badawcze koncentrują się na epistemicznym i ontologicznym statusie symetrii w sformalizowanych teoriach fizycznych, natomiast w dziedzinie nauki i teologii rozwija nowatorski obszar dociekań teologicznych, zwany teologią ewolucyjną. Ostatnio opublikowana monografia we współautorstwe z Damianem Wąskiem to: Teologia ewolucyjna: założenia - problemy - hipotezy.
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Artur Kalinowski

Pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 20 lat dr Kalinowski zajmuje się analizą danych zbieranych przez eksperymenty działające przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w laboratorium CERN. Eksperymenty te są poświęcone badaniu oddziaływań cząstek elementarnych. W ramach swojej pracy dr Kalinowski analizuje duże ilości danych z użyciem tzw. gridu obliczeniowego - zespołu ośrodków obliczeniowych rozproszonego po całej Ziemi. Od kilku ostatnich lat dr Kalinowski skupia się nad wdrażaniem metod uczenia maszynowego w dziedzinie doświadczalnej fizyki cząstek elementarnych.
Politechnika Śląska

prof. Paweł Kasprowski

Pracuje na Politechnice Śląskiej na stanowisku profesora. Jest zastępcą kierownika Katedry Informatyki Stosowanej oraz uczelnianym koordynatorem Priorytetowego Obszaru Badawczego Sztuczna Inteligencja i Przetwarzanie Danych. Jego zainteresowania badawcze obejmują przetwarzanie i analizę danych ze szczególnym uwzględnieniem danych ruchu oka, w której to dziedzinie jest uznanym na świecie specjalistą. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji indeksowanych w bazie Scopus, które doczekały się ponad 500 cytowań.
Politechnika Śląska

prof. Wojciech Kempa

Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyczno-Fizycznym (obecnie Wydział Matematyki-Stosowanej) Politechniki Śląskiej w roku 1998. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w 2003 roku na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka uzyskał w 2014 roku na Politechnice Śląskiej. Jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji na Wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują teorię kolejek, sieci komputerowe i telekomunikacyjne, modelowanie stochastyczne, szeroko rozumianą stosowaną probabilistykę, metody statystyczne i metody eksploracji danych. Jest autorem 2 monografii w języku angielskim poświęconych modelom kolejkowym, a także autorem i współautorem ponad 200 artykułów naukowych i referatów konferencyjnych opublikowanych w wiodących czasopismach naukowych i prezentowanych na konferencjach naukowych z informatyki i zastosowań matematyki.
Politechnika Poznańska

prof. Krzysztof Krawiec

Jest kierownikiem Grupy Systemów Neurosymbolicznych w Zakładzie Uczenia Maszynowego Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, gdzie prowadzi badania dotyczące uczenia maszynowego, widzenia komputerowego i obliczeń ewolucyjnych, oraz ich zastosowań w obrazowaniu medycznym. Prof. Krawiec jest współautorem ponad 170 publikacji naukowych oraz laureatem m.in. ACM SIGEVO Impact Award oraz Fulbright Senior Advanced Research Award. Był profesorem wizytującym na University of California i Massachusetts Institute of Technology. Jest współzałożycielem Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence in Europe (CLAIRE, https://claire-ai.org/) i Center for Artificial Intelligence and Machine learning (https://www.camil-research.pl/), które jest częścią projektu EU Horizon
2020 Foundations of Trustworthy AI (https://liu.se/en/research/tailor).
Prof. Krawiec konsultuje też prace badawczo-wdrożeniowe realizowane przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa działające w obszarze sztucznej inteligencji.
Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. Marcin Kurdziel

Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, od lat prowadzi badania w obszarze sztucznych sieci neuronowych i algorytmów uczących się reprezentacji. Pracował między innymi nad algorytmami do probabilistycznej analizy reprezentacji w sieciach neuronowych, metodami osadzania tekstu i algorytmami uczenia maszynowego dla danych o bardzo dużej liczbie wymiarów. Dr Kurdziel jest współautorem szeregu prac naukowych z obszaru uczenia maszynowego i głębokich sieci neuronowych. Swoje wyniki przedstawiał między innymi na wiodących konferencjach AI, takich jak Neural Information Processing Systems i AAAI Conference on Artificial Intelligence.
CTO CancerCenter

Jarosław Kwiecień

26-letni programista, data scientist i dyrektor techniczny CancerCenter - firmy założonej w celu wspierania diagnostyki nowotworowej poprzez opracowywanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Niemal od początku nauki programowania (która miała miejsce jeszcze przed ukończeniem szkoły podstawowej) interesował się algorytmiką i udało mu się w tej dziedzinie odnieść parę sukcesów - m. in. dwukrotne zwycięstwo w ogólnopolskiej Olimpiadzie Informatycznej (dla licealistów), również dwukrotne zwycięstwo w ogólnopolskim otwartym konkursie „Potyczki Algorytmiczne” oraz piąte miejsce w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym „ACM ICPC”. W ubiegłym roku obronił pracę magisterską, która zdobyła III nagrodę w konkursie PTI na najlepszą pracę magisterską z informatyki. Już w trakcie studiów zaczął pracę w CancerCenter, gdzie obecnie jako dyrektor techniczny jest zaangażowany zarówno w proces uczenia maszynowego, jak i wytwarzania oprogramowania, budując nowatorską platformę wspierającą pracę histopatologów i radiologów
Samsung Electronics Polska

Jacek Łęgiewicz

Dyrektor ds. korporacyjnych w Samsung Polska, koordynuje politykę komunikacyjną firmy, programy odpowiedzialności społecznej oraz relacje z rządem i samorządem. Jest członkiem Zarządu Związku Cyfrowa Polska, a także Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Absolwent nauk politycznych UW oraz podyplomowych programów na MIT i Boston University. W wolnym czasie górołaz, jachtowy sternik morski oraz zaawansowany nurek PADI.
Fortinet

Jolanta Malak

Regionalna dyrektor sprzedaży w firmie Fortinet. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie w branży IT, które zdobywała pracując m.in. dla Hewlett-Packard Polska i Symantec Poland. Zarządzała sprzedażą rozwiązań wspomagających ochronę bezpieczeństwa IT na terenie Europy Wschodniej i Południowej, odpowiadając za biznes w Polsce, Czechach, Słowacji i w krajach bałtyckich. Od 2017 roku odpowiada za rozwój firmy Fortinet w Polsce.
Sano Centre for Computational Medicine

prof. Maciej Malawski

Jest Dyrektorem Sano - Centrum Medycyny Obliczeniowej oraz pracuje na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Informatyki AGH. Ukończył studia z informatyki na AGH oraz z fizyki teoretycznej na UJ, w 2009 roku uzyskał doktorat a w 2017 habilitację, w latach 2011-1012 odbył staż podoktorski na University of Notre Dame w USA. Od wielu lat uczestnik międzynarodowych projektów badawczych realizowanych przez AGH i Cyfronet. Zainteresowania naukowe dotyczą zastosowań obliczeń wielkiej skali oraz przetwarzania dużych zbiorów danych na potrzeby aplikacji naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki wysokich energii oraz zastosowań informatyki w medycynie, w tym do symulacji oraz metod sztucznej inteligencji.
Politechnika Warszawska

Marcin Rojszczak

Doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie bezpieczeństwa IT oraz ochrony prywatności w Internecie. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru prawa nowych technologii – głównie dotyczących cyberbezpieczeństwa, inwigilacji elektronicznej oraz transgranicznych aspektów stosowania prawa ochrony danych. Współautor podręcznika akademickiego „Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu” (Wolters Kluwer 2018) oraz redaktor monografii „Cyberbezpieczeństwo” (Wolters Kluwer 2020).
W 2021 r. wyróżniony Nagrodą im. prof. Remigiusza Kaszubskiego za działania na rzecz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bankowości elektronicznej i prawa nowych technologii.
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Agnieszka Siennicka

Absolwentka biologii człowieka (2008) i psychologii (2013) na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktorat z dziedziny nauk o zdrowiu (2014), realizowany na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (UMW) dzięki grantowi z Narodowego Centrum Nauki (Preludium, 2012-2015) dotyczył psychologicznych uwarunkowań niestosowania się do zaleceń lekarskich u chorych z niewydolnością serca. Praca w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii UMW (od 2015) polega na nauczaniu studentów (zajęcia z zakresu fizjologii człowieka dla studentów medycyny i stomatologii) oraz dalszej pracy badawczej w obszarze edukacji pacjentów, również z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń.
W latach 2020-2022 realizowała grant szkoleniowy HeartBIT_4.0 (Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases - zastosowanie innowacyjnych technik analizy danych medycznych w kardiologii). Projekt (finansowany przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020) miał na celu podnoszenie kompetencji pracowników Uniwersytetu Medycznego w zakresie współczesnych metod oraz nowoczesnej filozofii prowadzenia eksperymentów i analizy danych medycznych.
Big Data Lab, Software Mind

Marcin Sieprawski

Doświadczony architekt systemów i kierownik projektów badawczo-rozwojowych z ponad 20-letnim doświadczeniem w projektowaniu i rozwoju oprogramowania dla przedsiębiorstw. Założyciel i lider Big Data Lab w Software Mind, koncentrujący się na Data Driven Innovation i Data Science. Opracowywał rozwiązania Big Data, zanim technologie te trafiły do głównego nurtu. W latach 2005-2008 był zaangażowany w rozwój technologii dla pierwszego startupu Semantic Web działającego w skali internetowej – m.in klastrowego rozwiązania do skalowalnego przetwarzania języka naturalnego (NLP) i pierwszego komercyjnego zastosowania Hadoop (początek 2006 r.).
Uczestniczył i prowadził wiele komercyjnych projektów dostarczając architekturę Big Data i Big Data Analytics, z powodzeniem dostarczając rozwiązania Data Science i AI dla przedsiębiorstw typu scale-up, instytucji finansowych i firm z branży zaawansowanych technologii, specjalizując sie w pracy z danymi ustrukturyzowanymi, częściowo ustrukturyzowanymi i nieustrukturyzowanymi w dowolnej skali oraz tworzeniu i integracji różnych modeli i rozwiązań AI/ML. 
Obecnie jest zaangażowany w projekt CS3MESH4EOSC (https://cs3mesh4eosc.eu/), kierując zadaniami na referencyjnej platformie interoperacyjności w chmurze i rozproszonych środowiskach Data Science.
Game Changers Academy

Joanna Średnicka

Przedsiębiorczyni, menedżerka, badaczka organizacji. Współzałożycielka i partner zarządzająca Pracowni Gier Szkoleniowych i GameChangers Academy https://gamechangersacademy.eu/. Specjalizuje się w zarządzaniu zespołami, rozwoju talentów, a także analizie zmian zachodzących w firmach. Zrealizowała ponad 2000 godzin interwencji i programów rozwojowych w oparciu o gry i symulacje. Socjolożka (UW),dr nauk społecznych (UJ) współautorka symulacji biznesowych, nagradzanych w międzynarodowych konkursach. Absolwentka YTILY 2017, organizowanego przez US State Department i GMF.
Politechnika Warszawska

prof. Żaneta Świderska-Chadaj

Profesor Politechniki Warszawskiej, zajmuje się opracowaniem nowych rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję do wspomagania diagnostyki medycznej oraz analizy procesów biologicznych. Od 2021 r. pracuje w firmie Bayer. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Inżynieria Biomedyczna uzyskała na Politechnice Warszawskiej w 2022 r., doktora w dyscyplinie Informatyka na Politechnice Warszawskiej w 2017 r., magistra na Politechnice Warszawskiej w 2014 r. oraz inżyniera na Politechnice Śląskiej w 2012 r. W latach 2017-2020 odbyła staż naukowy w grupie Computational Pathology w Radboud University Medical Center w Niderlandach oraz w grupie VISILAB na Uniwersytecie Castilla-La Mancha, Hiszpania w 2017 r. Członek IEEE. Jest laureatką nagród dla Wybitnych Młodych Naukowców Start FNP (2020 r.), Stypendium Ministra (2021 r.) oraz Nagrody Naukowej POLITYKI (2022 r.).

Rejestracja na konferencję została zakończona.

PATRONI I SPONSORZY

Honorowy Patronat nad obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
Honorowy Patronat Ministra Edukacji i Nauki dla konkursów "Geniallne Miejsca" i GEEK
Patronat instytucjonalny nad obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
Sponsorzy Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
Patronat medialny nad obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

ORGANIZATORZY

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Solec 38 lok. 103 00-394 Warszawa
tel: +48 22 838 47 05
mail: pti[at]pti.org.pl

Grzegorz Brzózka
Organizacja wydarzenia

grzegorz.brzozka [at] pti.org.pl
tel: 782 404 401

Paulina Giersz
Strona internetowa, opracowanie graficzne

paulina.giersz [at] pti.org.pl
tel: 502 311 655