INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH -
Wielka Gala, 10 września, Filharmonia Narodowa

UWAGA

Wydarzenie będzie nagrywane i fotografowane

 

Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie przez Panią/Pana zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w celu udokumentowania i promocji wydarzenia, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów oraz nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Polskie Towarzystwo Informatyczne zapewnia, że Pani/Pana wizerunek nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, a Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 

Informacja COVID

Wydarzenie będzie zorganizowane według wytycznych i rekomendacji Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, związanych z bezpieczeństwem sanitarnym w placówkach kulturalnych. PTI zaprasza osoby, które według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi, nie przebywają na kwarantannie oraz nie przebywają pod nadzorem epidemiologicznym. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do dostosowania się do obowiązujących wytycznych oraz wymogów sanitarnych. Uczestnik zobowiązuje się do zrezygnowania z udziału w wydarzeniu, w przypadku pojawienia się u niego objawów choroby (takich jak gorączka, kaszel), bądź złego samopoczucia sugerującego chorobę. Uczestnik każdorazowo ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o uczestnictwie w wydarzeniu. Każdy jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom wydarzenia.

 

Klauzula Informacyjna dane osobowe

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Polskie Towarzystwo Informatyczne (zwane dalej PTI), ul. Solec 38 lok. 103, 00- 394 Warszawa, KRS 0000043879:
   – Kontakt do PTI: tel. 22 838 47 05, email: pti@pti.org.pl
   – Kontakt do Inspektora Ochrony Danych email: iod@pti.org.pl
   – Kontakt do osoby odpowiedzialnej za wydarzenie: giersz@pti.org.pl
  2. Dane osobowe w postaci wizerunku są utrwalane w celu udokumentowania i promocji wydarzenia. Pozostałe dane takie jak imię, nazwisko, dane kontaktowe zbieramy w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu organizacji i realizacji wydarzenia, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, w tym w związku ze zwalczaniem epidemii choroby zakaźnej COVID-19
  3. Dane osobowe, jakie będzie zbierało PTI to:
   – wizerunek w postaci fotografii, filmów oraz nagrań dźwiękowych robionych podczas wydarzenia. Wizerunek opublikowany będzie na stronach Internetowych należących do PTI oraz kanałach social media.
   – Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
  4. W związku z transferem danych do serwisów social media mających siedzibę w USA,  PTI informuje, że publikuje zdjęcia i nagrania tylko w takich social media, których właściciele przystąpili do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskali niezbędny certyfikat potwierdzający ochronę danych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
   – 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r, tzn. zgoda na ich przetwarzanie udzielona poprzez udział w wydarzeniu.
   – 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r, tzn. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego z obostrzeniami wprowadzonymi na czas pandemii, a w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia – podstawę prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki.
  6. Zgoda na przetwarzanie danych może być przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie. Do czasu wycofania zgody PTI będzie miało prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.
  7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni pracownicy PTI, podmioty wspierające organizację wydarzenia od strony logistycznej i technicznej, a także instytucje do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności w przypadku zaistnienia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektorat Sanitarny oraz pozostałe służby sanitarno-epidemiologiczne.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody lub usunięcia publikacji przez PTI, w przypadku danych kontaktowych na potrzeby spełnienia wymogów epidemiologicznych 2 tygodnie.
  9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna jednakże jej brak uniemożliwi udział w wydarzeniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo żądać od PTI dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  11. W związku z przetwarzaniem danych Uczestników przez Organizatora przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.